Rozwód – od czego zacząć

0
800

„I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że Cię nie opuszczę aż do śmierci” – znana fraza z przysięgi małżeńskiej ma być gwarantem rodzinnego szczęścia aż do grobowej deski. Niestety czasem zdarza się tak, że ludzie w związku nie dogadują się ze sobą, jedna ze stron dopuściła się zdrady czy przemocy fizycznej lub psychicznej. Żona i mąż decydują się zakończyć swoje małżeństwo rozwodem. Od czego zacząć?

Według definicji rozwód jest rozwiązaniem małżeństwa przez sąd, gdy między małżonkami nastąpił trwały rozpad pożycia. Poznajcie trzy kroki, które należy poczynić, by uzyskać rozwód.

Po pierwsze – wystąpienie o rozwód

Pierwszym krokiem do założenia sprawy rozwodowej, jest napisanie pozwu rozwodowego. Sporządza się go na piśmie, a następnie składa do sąd okręgowego, wydział cywilny. Pozew o rozwód może złożyć każde z małżonków.Ważne jest, aby rzetelnie uzasadnić przyczyny podjęcia decyzji o zakończeniu związku małżeńskiego.

Polskie prawo umożliwia otrzymanie:

  • rozwodu bez orzekania o winie
  • rozwodu z winy pozwanego
  • rozwodu z winy powoda
  • rozwodu z winy obojga małżonków

Powód, czyli osoba, która składa pozew o rozwód, skład wniosek wraz z załącznikami w biurze podawczym sądu. Może to również zrobić listownie (najlepiej pozew wysłać listem poleconym). W pozwie rozwodowym, oprócz opisania przyczyn rozwodu, ważne jest, aby podać imiona, nazwiska, zawody, adresy stron postępowania.

Po drugie – co zawrzeć w pozwie?

W uzasadnieniu pozwu o rozwód należy zawrzeć oświadczenie o liczbie, wieku i płci dzieci, stosunków majątkowych i zarobkowych obu małżonków oraz czy i jaką umowę małżeńską zawierali. Powód powinien zaznaczyć czy rozwód ma być z orzekaniem o winie czy nie. Jeśli z orzekaniem o winie, wówczas powinien dostarczyć dowody. W przypadku nie orzekania o winie, wymagany jest zgodny wniosek obu stron.

W pozwie powinno być wyraźnie zaznaczone, czego powód domaga się od sądu: np. alimentów na dzieci i w jakiej wysokości, podziału majątku, powierzeniu  mu władzy rodzicielskiej nad dziećmi itp.

W pozwie powinno się również wskazać świadków, w celu potwierdzenia  konkretnych wskazywanych w pozwie okoliczności.

Pozew o rozwód może również zawierać wniosek o wydanie postanowienia, które na czas trwania procesu, ustali wzajemne obowiązki małżonków do zaspokajania potrzeb rodziny, opieki nad dziećmi czy sposób korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania.

Po trzecie – załączniki opłaty za rozwód

Składając pozew o rozwód, należy dołączyć również załączniki, takie jak: akt małżeństwa, akty urodzenia wspólnych dzieci czy zaświadczenie o zarobkach.

Wraz ze składaniem pozwu, powód musi uiścić opłatę sądową, która w całej Polsce jest stała i wynosi 600 zł. Wpłaca się ją na określony rachunek bankowy sądu lub w kasie sądu. Małżonkowie, których nie stać na opłatę, mogą wystąpić do sądu z prośbą o zwolnienie z kosztów sądowych.

Koszty sądowe, to również koszty związane z postępowaniem, na przykład wywiad kuratora środowiskowego czy opinia biegłych.

Oddzielnie naliczana jest opłata za wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólnoty majątkowej. Opłata ta wynosi 1000 zł. Jeśli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, wówczas pobierana jest opłata stała w wysokości 300 zł.

W opłaty za rozwód należy wliczyć również opłatę za korzystanie z pomocy adwokata. Stawka pełnomocnika różni się w zależności od miasta i regionu.

Rozwód – samodzielnie czy z pełnomocnikiem?

Małżonkowie, decydując się na rozwód, mogą składać pozew samodzielnie lub zwrócić się o pomoc do prawnika. W celu znalezienia pomocy prawnej z reguły wpisywane są w wyszukiwarkę hasła związane z miejscem zamieszkania np. adwokat Wrocław rozwód. Do pełnomocnika można zwrócić się o pomoc, kiedy nie czujemy się na siłach lub nie mamy wystarczającej wiedzy prawnej. Warto skorzystać z pomocy adwokata, kiedy pozew o rozwód zawiera wiele zawiłych kwestii, np. podział majątku, ustalenie opieki nad dziećmi, ustalenie wysokości alimentów itp.